Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ!

Дата: 09.11.2021 08:52
Кількість переглядів: 634

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Дмитрівська селищна рада _________ ,
ЄДРПОУ 04412395 .
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
__________________________________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Дмитрівська селищна рада, юридична адреса: 16572, смт. Дмитрівка,
Ніжинський район, Чернігівська обл., вул. Незалежності, 18. тел./факс: (04635)
45396 .

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 1 .
Планована діяльність, її характеристика.
Буріння і облаштування водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод на
водоносний горизонт палеоцен-еоценових відкладів бучацької світи, для
водопостачання населення смт. Дмитрівка.
Технічна альтернатива 1.
Буріння артезіанської свердловини передбачається роторним способом з прямою
промивкою глинистим розчином з обсаджуванням колонами труб з подальшим їх
цементуванням. Артезіанську свердловину планується облаштувати свердловинним
насосом. Для розміщення запірної арматури, приладу обліку води проектом
передбачається влаштування насосної станції І підйому у вигляді залізобетонного
колодязя діаметром 2,0м.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення
господарсько-питних потреб населення смт. Дмитрівка.
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці в центральній частині
селища біля школи, по вул. Незалежності в смт. Дмитрівка.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво свердловини забезпечить екологічно збалансований розвиток
довкілля, покращить якість питної води, що забезпечить сприятливі умови для
проживання населення в смт. Дмитрівка. Якість води буде відповідати ДСанПін 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»..
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво свердловини передбачається на земельній ділянці в центральній частині
селища біля школи, по вул. Незалежності в смт. Дмитрівка. Режим роботи -
цілодобовий. Проектна глибина свердловини 340 метрів. Дебіт свердловини
30м 3 /годину, продуктивність 720м 3 /добу. Статичний рівень очікується на глибині 20м.
Динамічний на глибині 70м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування».
- дотримання умов спеціального водокористування та норм і вимог чинного
законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони підземного джерела
водопостачання.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання меж поясів ЗСО
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Будівництво свердловини згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні
мережі та споруди. Основні положення проектування» задовольняють умовам, які не
допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Проектом передбачено
забезпечення раціонального використання надр, буде передбачено заходи протидії
підтопленню, а також охоронні, відновлювані, захисні заходи. Проведення
гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовідбором, контролем якості питних
підземних вод. Планується інженерна підготовка і захист території, де буде
розміщуватися свердловина, що не допускає забруднення водоносних горизонтів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Будівництво свердловини передбачене на землях Дмитрівської селищної ради.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє
середовище, а саме:
- Будівництво об’єкта пов’язане з незначним впливом на атмосферне повітря – при
проведенні будівельно – монтажних робіт, при експлуатації свердловини вплив
відсутній
- Вплив на водне середовище – при експлуатації водозабірної свердловини можливе
незначне зниження рівнів вод в межах допустимого зниження рівня підземних вод
водоносного комплексу, який буде експлуатуватися.
- Вплив на рослинний та тваринний світ – відсутній
- Вплив на клімат і мікроклімат: відсутні джерела впливу на клімат і мікроклімат;
- Вплив на ґрунт: тимчасовий при будівництві, передбачається розробка грунту,
рослинний шар грунту по площі насосної станції знімається, після закінчення робіт
розрівнюється; при експлуатації відсутній
- Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - при експлуатації
відсутній, при будівництві тимчасовий - негативно не впливає
- Вплив на техногенне середовище відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
- Соціальне середовище – вплив при експлуатації позитивний, створення
сприятливих умов для населення смт. Дмитрівка, при будівництві вплив незначний
(шум від будівельної техніки). Рівень звуку не перевищувати допустимих значень 55
дБА в день та 45 дБА вночі. Максимальні очікуванні рівні забруднення атмосферного
повітря не перевищуватимуть нормативних показників.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з будівництва свердловини в смт. Дмитрівка Бахмацького
району Чернігівської області належить до другої категорії видів планованої діяльності
та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно із ст.3 п 3, підпункт 1 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-
VIII від 23 травня 2017 року .
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній

громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля".
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського
обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього
пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
__________________________________________________________________________________________,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державної архітектурно-будівельною інспекцією
__________________________________________________________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, поштова адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, тел.: (0462) 67-48-72,
(0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua, Ганжа Валентина Юріївна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля..


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь