Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

31.Рішення про Положення

Дата: 09.08.2022 12:29
Кількість переглядів: 72

Україна

                               ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА

 

РІШЕННЯ

                            (п’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

23 грудня  2021  року

смт. Дмитрівка  № 31

 

 

Про внесення змін у назву відділу та до

 Положення про відділ культури,

молоді та спорту Дмитрівської селищної ради

 

Відповідно до ст.26, п.4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року із внесеними змінами,та керуючись рекомендаціями Департаменту сім’ї , молоді та спорту,селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Змінити назву відділу культури, молоді та спорту Дмитрівської селищної ради на відділ культури, сім’ї , молоді та спорту Дмитрівської селищної ради.

2. Внести зміни до Положення про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Дмитрівської селищної ради та викласти в новій редакції(додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту Дмитрівської селищної ради.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                          Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішення Дмитрівської селищної ради

від 23 грудня 2021 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, сім′ї, молоді та спорту

Дмитрівської селищної ради

Ніжинського району Чернігівської області

 

                              1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

1.1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ′Ї,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДМИТРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІє виконавчим органом при Дмитрівській селищній раді та утворюється для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури,сім′ї, молоді та спорту на території громади.Скорочена назва: ( Відділ). Засновником (Відділу) є Дмитрівська селищна рада, Ніжинського району, Чернігівської області. Відділ є підзвітним і підконтрольним Дмитрівській селищній раді та підпорядковується її виконавчому комітету ради і голові ради.

1.2.Відділу культури підпорядковуються: Дмитрівський селищний Будинок культури, Гайворонський, Голінський, Кропивненський, Рубанський сільські будинки культури, Щуче Гребельський і Тереши- ський сільські клуби, Дмитрівська селищна бібліотека, та сільські бібліо- тека сіл Гайворон, ГолінкаКропивне, Рубанка.

1.3. Адреса Відділу: 16572 Чернігівська область, Ніжинський район смт. Дмитрівка, вулиця Незалежності, 18.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоряджен- нями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Чернігівської обласної державної адміністрації, рішеннями Ніжинської районної, Дмитрівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями голови селищної ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Дмитрівської селищної ради.

1.6. Посадову інструкцію керівника Відділу та працівників відділу затверджує голова селищної ради.

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1.Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, сім′ї, молоді та спорту, а також державної мовної політики. Організація роботи серед молоді в розвитку спорту на території громади

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, сім′ї, молоді та спорту.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності поза- шкільної мистецької освіти.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за участь в гуртках художньої самодіяльнсотіта спортивних секціях дітей і молоді, яка проживає на території громади.

2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та збереження культурної спадщини..

2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної і спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

 

2.3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

 2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність.

2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, сім′ї, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та спорту громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.3.4.Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.3.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-

 

ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та спортивної діяльності на території громади.

2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, спортивні змагання, організовує змі-

стовний відпочинок для дітей з неблагополучних сімей, сиріт і дітей інвалідів.

             2.3.7.Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

         2.3.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури та спорту.

         2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури та спорту підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламен- тує роботу зазначених закладів.

2.3.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури та спорту за їх призначенням.

2.3.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організа- ціям культурно-мистецької та спортивної діяльності..

2.3.13. Готує та подає на розгляд проектирішень Дмитрівської селищної радита її виконавчого комітету, розпоряджень голови з питань розвитку культури, мистецтв, охорони культурної та спортивної  спадщини громади.

2.3.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури та спорту громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел та нових видів спортив- ної діяльності.

2.3.16. Подає голові селищної ради пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та спорту громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочен-ня за досягнення у творчій, культурно-освітній і спортивній діяльності.

 

 

2.3.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, опри- люднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

2.3.18. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади та спортивну діяльність  про стан виховання дітей в неблагополучних сім′ях, про організацію дозвіллевої діяльності для молоді на території громади.

2.3.19. Здійснює представництво інтересів Дмитрівської селищної ради, її голови та виконавчого комітетув місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самовря- дування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю голови селищної ради в межах повноважень Відділу.

2.3.20. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу в межах своєї компетенції.

2.3.21. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.22. Затверджує річні плани роботи закладів культури та спорту.

 

2.4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

2.4.1Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Дмиитрівської селищно ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.4.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких і спортивних заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Дмитрівсь- кої селищної ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької та спортивної сфери.

2.4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Дмитрівської селищної ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

 

 

 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів.

3.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розпо- діляє між працівниками їх обов’язки, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження голови селищної ради.

             

 

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГОПРАВА І

 ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду згідно рішення конкурсної комісії, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місце- вого самоврядування», Закону України «Про культуру», чи за іншою про- цедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту.

4.3. Керівник Відділу, представляє інтереси громади в галузі культури  та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

 4.3.2. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

4.3.3. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників

Відділу.

4.3.4. Візує рішення селищно радита її виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури та спорту.

4.3.5. Подає на затвердження голові селищно ради проекти-кошторисів доходів і витрат,вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

4.3.6.Затвержує  Положення закладів культури : Народних  домів, клуб-них установ  та організації що діють у бібліотечній і спортивній системі.

4.3.7. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керів- ників усіх структурних підрозділів, підвідомчих закладів культури та спорту за узгодженням з їх керівниками.

        4.3.8. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури та спорту.

         4.3.9. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних та спортивних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

        4.3.10. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку закладів культури і спорту до роботи в осінньо-зимовий період, прове- дення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.11. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, клубних працівників і керівників спортивних установ. 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого став-  лення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3.На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законо- давства України.

 

5.2.ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ЗОБОВ′ЯЗАНІ:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

 

 

5.2.5.Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установле- ного порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у тісних взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10.Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголо- шенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію, як посадові особи місцевого самовряду- вання відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в примі- щеннях (на робочих місцях, у кабінетах, і місцях загального користування).

 

5.3.Працівники виконують й інші обов’язки відповідно дочинного

законодавстваУкраїни.

 

5.4. ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ВІДДІЛУ ЗАБОРОНЯЄТСЯ:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповіднодо

чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихиль- ність до будь- якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

 

 

 

6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Дмитрівської селищної ради, виділених на його утримання,та з інших джерел фінансу- вання що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його опера-тивному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінан- сування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ:

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положен- ням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому сесією Дмитрівської селищної ради.

8.3.Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Дмитрівської селищної ради.

 

Начальник відділу культури, сім’ї ,

 молоді та спорту                                                      Оксана КОЛОДІЙ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь