Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

30 Програма розвитку фізичної культури та спорту

Дата: 09.08.2022 12:28
Кількість переглядів: 87

Додаток до рішення

Дмитрівської  селищної   ради

від 23 грудня 2021 року №

 •  
 •  

 

 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ПРОГРАМА

        «Розвиток фізичної культури і спорту  Дмитрівської селищної ради

                                                      на 2022 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Затверджено

                                                                        Рішення Дмитрівської селищної ради

                                                                        від 23 грудня 2021 року №

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 1.  

Назва

 Програма «Розвиток фізичної культури і спорту

Дмитрівської селищної ради  на 2022  рік»

 1.  

Підстава для розроблення

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320-р,

Указ Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухливої активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація»

 1.  

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми 

Розпорядження селищного голови  «Про схвалення  програми «Розвиток фізичної культури і спорту Дмитрівської селищної ради  на 2022 рік»

 1.  

Ініціатор розроблення Програми 

Дмитрівська селищна  рада

 1.  

Розробник Програми 

Дмитрівська селищна  рада

 1.  

Відповідальний виконавець Програми 

Дмитрівська селищна  рада

 1.  

Учасники Програми 

Дмитрівська селищна  рада

 1.  

Термін реалізації 

2022

 1.  

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний  бюджет та  інші джерела не заборонені чинним законодавством

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 

 50 000грн

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Пріоритетом реалізації державної політики є впровадження в Україні європейських стандартів життя.

На сучасному етапі розвитку України виникає потреба у розв’язанні таких проблем, як:

складне соціально-економічне становище українського суспільства;

демографічна криза, що зумовлена зменшенням кількості населення України;

знецінення моральних та патріотичних переконань громадян України у зв’язку з пропагандою жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації;

погіршення стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо;

невідповідність вимогам сучасності та світовим стандартам ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, зокрема організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного;

відсутність сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого фактора фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і збільшення його тривалості;

низький рівень залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян;

практична відсутність системи пропаганди масового спорту як невідємної і головної складової здорового способу життя;

незадовільна  матеріально-технічна база сфери фізичного виховання і спорту у громадіі;

бюджетне фінансування галузі залишається обмеженим.

Враховуючи вищезазначене, випливає гостра необхідність у зміні програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, які б могли забезпечити ефективне функціонування галузі. У зв’язку з цим  виникла необхідність у прийнятті Програми «Розвиток фізичної культури і спорту на   2022 рік» (далі – Програма).

 

ІІІ. Мета Програми

      Метою Програми є 
          - відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, 
          - формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму,
          - формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві; 
  • підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території Дмитрівської селищної ради ;
  • можливість придбання спортивного інвентаря для занять  фізичною культурою, спортом жителям Дмитрівської селищної ради . Та проведення  різноманітних  фізкультурно спортивних заходів;
          - сприяння формуванню в районі національної моделі розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення та збільшення обсягів фінансування фізичної культури і спорту. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  джерел фінансування

Для розв’язання проблеми передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

відведення фізичній культурі і спорту у громаді  провідної ролі;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм Параолімпійських і Дефлімпійських ігор;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

 

cтворення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

cтворення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів;

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

 

V. Фінансове забезпечення

            Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок загального обсягу асигнувань селищного бюджету, які передбачаються у кошторисах відповідальних виконавців Програми, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
            

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді. В поточному бюджетному періоді обсяг фінансування може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів, придбання інвентаря та проведення відповідних видатків.

 

VI. Очікувані результати  Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг

забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму та захворювань.

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на виконавчий комітет, заклади культури  та загальноосвітні заклади громади.

  

 

 

            Начальник відділу культури,

            молоді та спорту                                                  Оксана КОЛОДІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                       Україна

                                  ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

                                                   РІШЕННЯ

( п’ятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка №

 

Про програму   Розвитку  фізичної культури і спорту

 Дмитрівської селищної ради

 на 2022 рік»

 

            Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Верховної Ради України від 19.10.2016 року №1695 «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади», Указу Президента України від 09.02.2016 року №42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та з метою  пропагування здорового способу життя серед молоді громади ,селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму «Розвиток фізичної культури і спорту  Дмитрівської селищної ради  на 2022 рік»

 

2. Головному бухгалтеру передбачити  у селищному  бюджеті кошти для фінансування програми.

 3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань прав людини,законності, гуманітарних питань , депутатської діяльності , етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                 Валентин БОЙКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь