Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

28.програма по запобіганню домашньому насильству

Дата: 09.08.2022 12:17
Кількість переглядів: 96

 

                                                                                 Затверджено

                                                                                 рішення Дмитрівської селищної ради

                                                                                  від 23 грудня 2021 року №28

 

 

Програма

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми Дмитрівської селищної ради на 2022 рік

 

1.Загальні положення

Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми Дмитрівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області на 2022 рік (далі – Програма) розроблена на підставі законів «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанов КМУ від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі», від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної Програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», Типове Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затверджене Постановою КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654.

Програма спрямована на вирішення проблем, які з роками загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім'ях, а особливо в сім’ях в складних життєвих обставинах.

Нажаль, продовжують мати місце факти насильства над жінками та дітьми в сім’ях,  що породжує проблеми, пов’язані з вихованням дітей, які спостерігають за насильством в сім’ї та переносять цей негативний досвід у власне життя.

Актуальною  проблемою для громади є і торгівля людьми, зокрема, трудова експлуатація, жебрацтво, експлуатація жінок у сексуальній сфері. Через відсутність достовірної  інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх прав, поширення стереотипів і т. ін. великого значення для громадян набуває своєчасне інформування їх про діюче законодавство в цих сферах.

Реалізація заходів Програми дасть можливість на місцевому рівні вжити конкретні дії по захисту, підтримці та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродженню традицій багатодітності, попередженню і протидії насильству в сім'ї, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, утвердженню гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності, обізнаності громадян зі своїми правами згідно діючого законодавства.

 

 

 

2. Мета Програми

Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі, впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми.

Головна мета конкретизується за блоками:

- сім’я: створення умов для зміцнення інституту сім’ї, формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї та виконання нею своїх соціально – демографічних функцій; реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, насильства за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей;

- гендерна рівність: утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини; викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються;

- протидія торгівлі людьми: впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги.

 

3. Шляхи і засоби вирішення проблем

Програмою передбачаються наступні шляхи розв’язання проблеми:

- здійснення заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних цінностей;

- проведення інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, підтримку багатодітних сімей, народження і виховання дітей у сім'ях;

- участь у щорічних заходах;

- надання соціальних послуг (соціального супроводу) і допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику ще до потрапляння у такі обставини;

- раннє виявлення сімей, у яких вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організацію соціальної підтримки таких сімей;

- підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

- проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дітей;

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності;

  • проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми, домашнього насильства та можливостей отримання допомоги;
  • посилення співпраці з правоохоронними органами з питань протидії торгівлі людьми та запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознакою статі;
  • надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства та проведення інших заходів.

 

4. Основні завдання Програми

 

 

№ п/п

   Завдання

Перелік заходів Програми

Відповідальні виконавці

 
 

1.

Підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні дитини

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку та підтримки сім’ї, спрямованої на збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі, шляхом висвітлення в соцмережах та на офіційному сайті Дмитрівської селищної ради.

ССД, відділ надання соціальних послуг, відділ культури, сім’ї, молоді та спорту

 

2.

Запобігання сімейному неблагопо-луччю, насильству та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі, шляхом виготовлення та розповсюдження друкованих буклетів, розміщення інформаційної продукції, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;

- організація тематичних виховних годин в закладах освіти Миколаївської сільської ради з питань запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі та жорстокому поводженню з дітьми;

- забезпечення взаємодії між структурними підрозділами, залученими до протидії насильству в сім’ї, проведення аналізу ситуації у цій сфері, надання допомоги потерпілим.

 ССД, відділ надання соціальних послуг, відділ культури, сім’ї, молоді та спорту; дільничні офіцери поліції

 

 

 

 

3.

 

 

 

Запровадження підходів гендерної рівності в системі освіти

 

 

 

Проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань гендерної рівності для педагогічних працівників закладів освіти

 

 

 

Відділ освіти

 

4.

Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

- підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, шляхом проведення семінарів-тренінгів, розповсюдження соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи з питань зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників – мігрантів;

- проведення за участю дітей, учнівської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми.

Відділ ЦНАП, Відділ надання соціальних послуг; ССД; відділ культури, сім’ї, молоді та спорту

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету Дмитрівської селищної ради , а також інших, не заборонених законодавством джерел.

Таблиця

з/п

Заходи

Орієнтовні обсяги фінансування

 на 2022 рік, грн

1.

Розробка та поширення інформаційного матеріалу щодо запобігання та протидії домашньому насильству (папір, канцтовари, обслуговування оргтехніки).

1000,00

2.

Придбання паливо-мастильних матеріалів (для забезпечення виїздів Міждисциплінарної комісії ).

3000,00

 

Всього по заходах:

4000,00

 

 

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити престиж сім’ї та посилити роль сімейних цінностей у суспільстві, формувати позитивне ставлення до багатодітності;

- мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства в сім’ї (зменшення кількості осіб, які стоять на обліку з приводу скоєння насильства в сім’ї;

- забезпечити учасників заходів інформаційно-методичними матеріалами щодо підтримки інституту сім’ї та попередження насильства в сім’ї;

 - залучити населення до акцій, спрямованих на формування гендерної культури;

- підвищити ефективність взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, правоохоронними органами та іншими юридичними особами у сфері протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми;

- підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація взаємодії виконавців заходів, передбачених Програмою, покладається на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 Здійснення контролю за ходом реалізації Програми покладається на Дмитрівську селищну раду та її виконавчий комітет.

 

 

 

 

    Начальник відділу культури,

    молоді та спорту                                                        Оксана КОЛОДІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                  Україна

                           ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

                                                 РІШЕННЯ

                      ( п’ятнадцята  сесія восьмого скликання)

23  грудня 2021  року

смт. Дмитрівка №28

 

Про програму  запобігання та протидії

домашньому насильству,

 насильству за ознакою статі

та торгівлі людьми

 Дмитрівської селищної ради на 2022 рік

 

 

З метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері підтримки спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, відповідно до Закону України «Про запобігання та  протидію домашньому насильству» та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів , що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству» селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми Дмитрівської селищної ради на 2022 рік

 

           2.Фінансовому відділу  передбачити  у селищному  бюджеті кошти для фінансування програми.

          3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань                    прав людини,законності, гуманітарних питань , депутатської діяльності , етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                                    Валентин БОЙКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь