Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Рішення про бюджет 2022

Дата: 09.08.2022 10:45
Кількість переглядів: 109

                                                

                   

        

УКРАЇНА

    ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

   Р І Ш Е Н Н Я

 (п’ятнадцята сесія восьмого  скликання)

23 грудня

 2021 року

 

         смт.Дмитрівка

 

 

 

 

 «Про бюджет Дмитрівської селищної територіальної громади  на 2022 рік»

   

 код бюджету-  2555300000

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

визначити на 2022 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 46 812 590 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 46 594 790 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 217 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 46 812 590 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 46 594 790 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 217 800гривень;

 профіцит загального  фонду  сільського бюджету у сумі 20 800 гривень  згідно з додатком №2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 20 800 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 2 000 гривень, що становить 0,004 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання згідно з додатком 6  до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм в сумі 31 723 564гривні,  згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також  трансферти, що надаються з Державного бюджету України та з інших місцевих бюджетів.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених  у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також  трансферти, що надаються з Державного бюджету України та з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71, частиною 2 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу селищної ради з 1 січня 2022 року здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6), а також шляхом придбання державних цінних паперів (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544).

 

11. Надати право селищній раді:

1) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

2)відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

3) здійснювати відображення змін до розпису селищного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за відповідними кодами;

4) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» згідно з частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність з цим Законом.

12. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до селищного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування селищного бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державної казначейської служби України у Чернігівській області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) взяття бюджетних зобов’язань, дострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

7) забезпечення згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у повному обсязі потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах  встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.Фінансовому відділу селищної  ради у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. У разі потреби, здійснювати за розпорядженням селищного голови, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами):

1) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 кодексу), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України.

3) в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків  споживання, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

15. Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за розпорядженням селищного голови, із наступним внесенням  змін до рішення «Про бюджет Дмитрівської селищної територіальної громади  на 2022 рік»:

 виділення додаткових трансфертів бюджетам іншого рівня, додаткових коштів головним розпорядникам коштів селищного бюджету, у тому числі за рахунок: залишків коштів, що склалися у селищному бюджеті станом на                   01 січня 2022 року; трансфертів з місцевих бюджетів іншого рівня; коштів освітньої субвенції; інших трансфертів з державного бюджету, зокрема субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій тощо;

перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів селищного бюджету;

збільшення (зменшення) обсягу видатків розвитку  за рахунок зменшення (збільшення) інших видатків, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету;

вносити зміни до розподілу видатків селищного бюджету на реалізацію селищних програм та до розподілу міжбюджетних трансфертів селищного бюджету;

здійснювати перерозподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної  та соціальної інфраструктури міського бюджету, проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва (реконструкції).

ураховувати у складі селищного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів, що виділяються додатково на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

виключати зі складу селищного бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Виконавчому апарату забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті, яка буде визначена відповідними процедурами згідно із законодавством, у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або забезпечити внесення таких змін спільним розпорядженням селищного голови.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                       Валентин БОЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь